פטור ממס הכנסה

סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה קובע מספר תנאים לפיהם אדם יכול לקבל פטור מתשלום מס הכנסה לבעלי נכות רפואית.

זכאי לפטור מי שעונה על 4 התנאים הבאים:

1. יש לו הכנסה חייבת במס.

2. נקבעה לו דרגת נכות רפואית לצמיתות או לתקופה זמנית של 185 ימים ומעלה.

3. דרגת הנכות שנקבעה לו היא באחד מהשיעורים הבאים:

• שיעור של 100% עבור ליקוי אחד. שימו לב- גם בעלי תעודת עיוור/ליקוי ראיה עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה.
• שיעור של לפחות 90% בשל כמה ליקויים (החישוב של האחוזים נעשה באמצעות שקלול).

4. הנכות נקבעה על-פי אחד מהחוקים הבאים:

• חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (נכי צה"ל).
• חוק נכי המלחמה בנאצים (נכי המלחמה בנאצים).
• חוק נכי רדיפות הנאצים (ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר).
• חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (נפגעי פעולות איבה).
• חוק לפיצוי נפגעי גזזת (נפגעי גזזת).
• חוק הביטוח הלאומי (פגיעה בעבודה, נכות כללית, ילד נכה או פגיעה במהלך התנדבות).

האם ניתן לקבל החזר מס באופן רטרואקטיבי?

מי שזכאותו לפטור ממס נקבעה בשנים שקדמו לשנת המס בה הגיש את הבקשה, עשוי לקבל החזרי מס, עד ל-6 שנים, באופן רטרואקטיבי. לדוגמא: אדם שהגיש בקשה לפטור ממס הכנסה, נבדק בוועדה רפואית בשנת 2021 ונקבעו לו למעלה מ-90% נכות משנת 2015, יהיה זכאי להחזרי מס 6 שנים באופן רטרואקטיבי.

לסיכום- ניתן לקבל החזר מס באופן רטרואקטיבי עד לתקופה בת 6 שנים.

האם ניתן לקבל החזר מס באופן רטרואקטיבי?

נכון לשנת המס 2021, התקרה הפטורה ממס על הכנסות מיגיעה אישית, עבור תקופת נכות שעולה על 365 ימים הינה 614,400 ₪ לשנה. במקרים בהם תקופת הנכות היא בין 185-364 ימים כולל, תקרת המס הינה 73,560 ₪ לשנה.

טרם הגשת בקשה לפטור מס הכנסה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין המנוסה בייצוג בוועדות הרפואיות לצורך פטור מס הכנסה ומכיר לעומק את שיטת שקלול אחוזי הנכות, על מנת להעריך את הסיכוי לקבלת אחוזי נכות המזכים בפטור.